in

Bağlaçlar – Las Conjunciones

Cümle içinde aynı görevde olan ya da anlamca birbiri ile ilgisi bulunan sözcükleri, sözcük gruplarını, anlam bakımından birbiri ile ilgili cümleleri bağlayan sözcüklere “bağlaç” denir. Cümlede birden fazla özne, birden fazla sıfat, belirtili nesne, zarf, tamlayan, tamlanan, yüklem vb. görev yapan her türlü kelime ve cümleleri birbirine bağlar.

Genel olarak:

 • Bağlaçlar tek başına anlamı olmayan ve cümlede bir görevi olan sözcüklerdir. Bağlama görevi yanında cümlede çeşitli anlam ilgileri de kurabilirler.
 • Cümleden çıkarıldıklarında cümlenin anlamında bozulma olmaz; fakat daralma olabilir.
 • Bağlaçlar kendinden önceki ve kendinden sonraki sözcüklerden ayrı yazılırlar. Bağlaçlara benzediğini ve bağlaç olduğunu düşündüğünüz birleşik yazılmış olanlar bağlaç değil ektir.
 • Hiçbir cümle ögesi olmazlar.
 • Bağlaçların yerine uygun olan bir noktalama işareti konulabilir.

İki cümle veya bir cümlenin iki parçası arasında bağ kuran bağlaçlar şunlardır:

1. Birleştirici Bağlaç – Conjunción Copulativa

 • y (e): ve
  Carlos y Alberto fueron a comer: Carlos ve Alberto yemeğe gittiler.
  Luis estudia frencés e ingles: Luis Fransızca ve İngilizce okuyor.
  Van a venir a la fiesta Juana y Irma: Partiye Juana ve Irma gelecek.
 • Ni: Ne
  Ni
   estudia ni trabaja: Ne okuyor ne de çalışıyor.
  Ni 
  tengo trabajo ni dinero: Ne işim var ne de param.

2. Ayırıcı Bağlaç – Conjunción Disyuntiva

 • o: veya, ya da
  ¿Vas a venir a la fiesta o no?: Partiye geliyor musun gelmiyor musun?
  Salimos al cine o si quieres nos quedamos en casa: Sinemaya gideriz ya da istersen evde kalırız.

3. Karşıt Bağlaçlar – Conjunciones Adversativas

 • pero: fakat, ama
  Habla mucho pero no escucha: Çok konuşuyor fakat dinlemiyor.
  Creo que son hermanos, pero no estoy seguro: Sanırım kardeşler, ama emin değilim.
 • Aunque: Buna rağmen, her ne kadar
  Aunque no tengo tiempo voy a ir a la fiesta: Zamanım olmamasına rağmen partiye gideceğim.
 • Sin embargo: Ancak, bununla beraber
  Estamos en verano, sin embargo hace frío: Yazdayız ancak hava soğuk.
 • no obstante: ancak, yine de, buna rağmen
  Se cayó de las escaleras, no obstante no se hizo ningún daño: Merdivenlerden düştü, buna rağmen hiç yaralanmadı.
 • mas: fakat
  Me gustas mas no puedo casarme contigo: Çok hoşuma gidiyorsun fakat seninle evlenemem.
  Estamos en verano, mas hace frío: Yazdayız fakat hava soğuk.

4. Açıklayıcı Bağlaçlar – Conjuncies Explicativas

 • es decir: demek ki, yani
  Ella habla, es decir, se comunica: O(kız) konuşuyor, yani iletişim kuruluyor.
 • es más: üstelik, bundan başka
  No es muy difícil, es más, es sencillísimo: Çok zor değil, hatta aşırı basit.
 • mejor dicho: daha doğrusu
  La situación no ha cambiado o mejor dicho no ha mejorado: Durum değişmedi, daha doğrusu iyileşmedi.
 • o sea: yani
  Él era el padre, o sea, el responsable: O babasıydı, yani sorumlu olan kişi.

5. Neden Belirten Bağlaçlar – Conjunciones Causales

 • porque: çünkü
  Lo hace porque quiere
  onu yapıyor çünkü istiyor.
 • puesto que: madem ki, çünkü, -dan beriPuesto que esta lloviendo, no vamos a ir nadar hoy
  Madem ki yağmur yağıyor bugün yüzeye gitmeyeceğiz.
 • ya que: -dan dolayı, zira
  Ya que no funciona el horno, tendremos que preparar la cena en la estufa
  Fırın çalıştığından dolayı akşam yemeğini ocakta pişireceğiz.
  Ya que tú no puedes venir, invitaré a Jorge
  Madem ki sen gelemiyorsun, Jorge’yi davet edeceğim.
 • a causa de:  yüzünden, -dan dolayı, sebebiyle
  No vino a clase a causa de la gripe: Grip yüzünden derse gelmedi.

6. Şart Belirten Bağlaçlar – Conjunciones Condicionales

 • : eğer
  si tú lo dices será verdad
  Eğer sen diyorsan doğrudur.
 • como: nasıl ki
  Como no me gusta
 • con tal que: şartıyla
  Te llevo al partido con tal que dejes de llorar
  Ağlamayı kesmen şartıyla seni maça götürürüm.
 • siempre que: -diği sürece
  Te escucharé siempre que me escuches tu también
  Sende beni dinlediğin sürece ben seni dinleyeceğim.
 • pero si: ama eğer
  Vete a jugar pero si llueve, regresa
  Oyun oynamaya git ama eğer yağmur yağarsa dön.

7. Amaç Belirten Bağlaçlar – Conjunciones Finales

 • para: için
  Es necesario estudiar para enriquecer nuestros conocimientos
  Ders çalışmak bilgi dağırcığımızı zenginleştirmek için gereklidir.
 • para que: -mesi için
  Estudia para que puedas aprobar el examen
  Sınavı geçebilmen için çalış.
 • a fin de que: amacıyla
  Hay que mantenerse activo a fin de que tengamos salud
  Sağlıklı olmak için/amacıyla aktif olmak lazım.

8. Sonuç Bildiren Bağlaçlar – Conjunciones Consecutivas

 • luego: sonra, öyleyse
  Pienso, luego existo:
  Düşünüyorum öyleyse varım.
 • así que: böylece, bu durumda
  Estudiaste así que probablemente aprobarás el examen
  Çalıştın, bu durumda muhtemelen sınavı geçeceksin
 • conque: demek ki
  ya es la hora, conque vámonos
  Saati geldi, demek ki gidiyoruz
 • por lo tanto: bu nedenle, bu yüzden
  Es muy tarde, por lo tanto apúrate
  Çok geç oldu, bu yüzden acele et
 • por conseguiente: bu yüzden, o halde
  Ya estamos todos, por consiguiente podemos empezar
  Hepimiz varız, o halde başlayabiliriz
 • por eso: bu yüzden
  Jorge es muy aburrido por eso no quiero salir con él
  Jorge çok sıkıcı, bu yüzden onunla çıkmak istemiyorum
 • pues: yani
  Se lo he prometido, pues lo haré
  Ona söz verdim, yani yapacağım

9. Karşılaştırma Bağlaçları – Conjunciones Comparativas

 • como: gibi, olduğu gibi, nasıl ki
  Maria es alto como su hermana
  Maria kız kardeşi gibi uzun boylu.
  Sus dientes son blancos como perlas
  Dişleri inci gibi beyaz.
 • asi como: hem de, yanısıra
  Le interesa la música así como la literatura
  Edebiyatın yanı sıra müziğe ilgi duyuyor.

10. Zaman Bildiren Bağlaçlar – Conjunciones Temporales

 • siempre que: -dığında, -ince, her ne zaman
  Siempre que nos vemos me da un gran abrazo
  Ne zaman görüşsek bana sımsıkı sarılıyor
 • mientras que: o sırada
  Mientras que desayunaba leía el diario
  Kahvaltı ederken gazete okuyordum
 • hasta que: -ceye kadar
  Hasta que salga el sol
  Güneş çıkıncaya kadar
 • desde que: -den beri
  No ha vuelto a casa desde que cambió su trabajo
  İşini değiştirdiğinden beri eve gönmedi
 • cuando: -dığı zaman
  Cuando hace mucho calor nos gusta desayunar en el jardín
  Çok sıcak olduğu zaman bahçede kahvaltı yapmayı seviyoruzsen
 • Después de que: -dan sonra
  Después de que la gente se fue, me contó un secreto
  Herkes gittikten sonra bana bir sır anlattı

What do you think?

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

20. Yüzyıl

Günler, Aylar, Mevsimler – Los Dias,Los Meses, Las Estaciones