in

Geniş Zaman – Presente de İndicativo

“Presente de indicativo” İngilizcedeki “Simple present tense” yani geniş zamanın karşılığıdır. Geniş zaman, işin başlayıp devam ettiğini ve devam edeceğini gösterir. Geniş zaman, geçmiş, gelecek ve şimdiki zamanı içine alan bir zamandır. Bu zamanda hiçbir sınırlama ve kesinlik yoktur. Kendinizi tanıtırken, bir kişiye genel sorular sorarken, bilgi alırken ya da size yöneltilen genel soruları cevaplarken bu zamanı kullanabilirsiniz.

⋅ Halen yapılmakta olan eylemi ifade eder.

⋅ Her zaman düzenli yapılan eylemi belirtir.

⋅ Genel alışkanlıkları anlatırken kullanılır.

İspanyolcada var olan tüm fiiller -ar -er -ir ekleri ile biter. Bu kuralın herhangi bir alternatifi yoktur. Türkçede her fiilin -mek, -mak ekleri ile bitmesi kadar kesin bir bilgidir.

Geniş zaman düzenli ve düzensiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılır:

1. Düzenli Fiiller – Verbos Regulares

Fiilin kökünde hiçbir değişiklik meydana gelmeden sadece zaman eklerini alırlar. Tıpkı Türkçede olduğu gibi geniş zaman kullanımında fiilin bittiği çekime göre fiile farklı farklı ekler getirilmektedir.

“Türkçede olduğu gibi her fiilin bittiği eke göre aldığı ekler de farklı olur.”

Fiili çekimlerken -ar, -er, -ir eklerini atıyoruz ve aşağıdaki eklerden uygun olanı getiriyoruz:

-Ar-Er-Ir
HablarComerVivir
yoHabloComoVivo
tuHablasComesVives
el/ella/udHablaComeVive
nosotrosHablamosComemosVivimos
vosotrosHabláisComéisVivís
ellos/ellas/udsHablanComenViven

⋅ Yo hablo con Emre: Emre ile konuşuyorum.

⋅ Tu hablas con el profesor?: Öğretmenle konuşuyor musun?

⋅ Ella habla con su madre: O, annesi ile konuşuyor.

⋅ Ellos hablan con los estudiantes: Onlar, öğrencilerle konuşuyorlar.

⋅ Usted bebe mucho: Siz çok içiyorsunuz.

⋅ Nosotros bebemos tequila: Tekila içeriz.

⋅ Por las noches no bebo Coca Cola: Geceleri kola içmem.

⋅ No quiere beber leche: Süt içmek istemiyor.

Vivo en Estambul: İstanbul’da yaşıyorum.

Vivimos juntas en España: Beraber İspanya’da yaşıyoruz.

⋅ Ella vive con su madre: O, annesi ile birlikte yaşıyor.

⋅ ¿Vives solo?: Yalnız mı yaşıyorsun?

Düzenli fiillerden bir kaç örnek:

Mirar Bakmak
yoMiroBakarım / Bakıyorum
tuMirasBakarsın / Bakıyorsun
el/ella/udMiraBakar / Bakıyor
nosotrosMiramosBakarız / Bakıyoruz
vosotrosMiráisBakarsınız / Bakıyorsunuz
ellos/ellas/udsMiranBakarlar / Bakıyorlar
Amar Sevmek
yoAmoSeverim / Seviyorum
tuAmasSeversin / Seviyorsun
el/ella/udAmaSever / Seviyor
nosotrosAmamosSeveriz / Seviyoruz
vosotrosAmáisSeversiniz / Seviyorsunuz
ellos/ellas/udsAmanSeverler / Seviyorlar
Escuchar Dinlemek
YoEscuchoDinlerim
TuEscuchasDinlersin
El/ella/udEscuchaDinler
NosotrosEscuchamosDinleriz
VosotrosEscucháisDinlersiniz
Ellos/ellas/udsEscuchanDinlerler
Visitar Ziyaret etmek
YoVisitoZiyaret ederim / Ediyorum
TuVisitasZiyaret edersin / Ediyorsun
El/ella/udVisitaZiyaret eder / Ediyor
NosotrosVisitamosZiyaret ederiz / Ediyoruz
VosotrosVisitáisZiyaret edersiniz / Ediyorsunuz
Ellos/ellas/udsVisitanZiyaret ederler / Ediyorlar

2. Düzensiz Fiiller – Verbos İrregulares

Düzensiz fiillerde düzensizlik -ar, -er, -ir eklerini attıktan sonra elimizde kalan kök kısmında başlar. Belli bir kurala bağlı olmaksızın düzensiz olan ama güncel hayatta en çok kullanılan fiiller:

 Estar: OlmakHebar: Var OlmakTener: Sahip olmak
YoSoyHeTengo
EresHasTienes
Él, Ella, Ud.EsHaTiene
NosotrosSomosHemosTenemos
VosotrosSoisHabéisTenéis
Ellos, Ellas, Uds.SonHanTienen

İmpersonal: Hay

 Venir: Gelmekİr: GitmekSaber: Bilmek
YoVengoVoy
VienesVasSabes
Él, Ella, Ud.VieneVaSabe
NosotrosVenimosVamosSabemos
VosotrosVenísVaisSabéis
Ellos, Ellas, Uds.VienenVanSaben

2.1. “e-ie”
İçinde “e” Seslisi Bulunan Köklerin “ie”ye Dönüşmesi

Cerrar: Kapatmak

İlk olarak sonundaki -ar ekini atıyoruz: Cerr-
Şimdi içinde gördüğümüz -e harfini -ie’ye dönüştürüp düzenli fiillerde -ar bitimli köklerin aldığı ekleri ekliyoruz.

Cerrar: Kapatmak
Cierr-O
Cierr-as
Cierr-a
Cerr-amos*
Cerr-áis*
Cierr-an

Pensar: Düşünmek
Piens-o
Piens-as
Piens-a
Pens-amos*
Pens-áis*
Piens-an

Querer: İstemek, sevmek
Quier-o
Quier-es
Quier-e
Quer-emos*
Quer-éis*
Quier-en

Aynı kurala göre çekilen diğer fiiller:
Calentar, Cerrar, Comenzar, Despertar, Empezar, Fregar, Gobernar, Merendar, Regar, Recomendar, Defender, Encender, Entender, Perder, Divertir, Mentir, Preferir

2.2. “o-ue”
İçinde “o” Seslisi Bulunan Köklerin “ue”ye Dönüşmesi

Contar: Anlatmak

İlk olarak sonundaki -ar ekini atıyoruz: Cont-
Şimdi içinde gördüğümüz o harfini ue’ye dönüştürüp, düzenli fiillerde ar bitimli köklerin aldığı ekleri ekliyoruz:

Contar: Anlatmak
Cuent-o
Cuent-as
Cuent-a
Cont-amos*
Cont-áis
Cuent-an

Poder: -Ebilmek -Abilmek
Pued-o
Pued-es
Pued-e
Pod-emos*
Pod-éis
Pued-en

Volver: Dönmek
Vuelv-o
Vuelv-es
Vuelv-e
Volv-emos
Volv-éis
Vuelv-en

Aynı kurala göre çekilen diğer fiiller:
Costar, Encontrar, Probar, Recordar, Sonar, Volar, Llover, Devolver, Morder, Soler, Morir, Acostar

2.3 “e-i”
İçinde “e” Seslisi Bulunan Köklerin “i”ye Dönüşmesi

Pedir: İstemek, talep etmek
Pid-o
Pid-es
Pid-e
Ped-imos*
Ped-ís*
Pid-en

Servir: Hizmet etmek
Sirv-o
Sirv-es
Sirv-e
Serv-imos*
Serv-ís*
Sirv-en

Repetir: Tekrar etmek
Repit-o
Repit-es
Repit-e
Repet-imos*
Repet-ís*
Repit-en

Aynı kurala göre çekilen diğer fiiller:
Conseguir, Corregir, Despedir, Freir, İmpedir, Medir, Perseguir, Reir, Seguir

2.4 “u-ue”
İçinde “u” Seslisi Bulunan Köklerin “ue”ye Dönüşmesi

Jugar: Oyun oynamak
Jueg-o
Jueg-as
Jueg-a
Jug-amos*
Jug-áis*
Jueg-an

2.5 Bazı Fiillerin Birinci Tekil Şahıs Çekiminde Sondaki Seslinin Önüne “g” Eklenir

Salir: Çıkmak
Salg-o
Sal-es
Sal-e
Sal-imos
Sal-ís
Sal-en

Poner: Koymak
Pong-o
Pon-es
Pon-e
Pon-emos
Pon-éis
Pon-en

Hacer: Yapmak
Hag-o
Hac-es
Hac-e
Hac-emos
Hac-éis
Hac-en

2.6. Bazı Fiillerin Birinci Tekil Şahıs Çekiminde “ig” Dönüşümü Yaşanır

Traer: Getirmek
Traig-o
Tra-es
Tra-e
Tra-emos
Tra-éis
Tra-en

Oír: İşitmek
Oig-o
Oy-es
Oy-e
O-ímos
O-ís
O-yen

Decir: Söylemek
Dig-o
Dic-es
Dic-e
Dec-imos
Dec-ís
Dic-en

2.7. “-cir, -cer” ile Biten Fiillerin “-zco” Dönüşümü

Conocer: Tanışmak, bilmek

Cono-zco
Conoc-es
Conoc-e
Conoc-emos
Conoc-éis
Conoc-en

Conducir: Sürmek

Condu-zco
Conduc-es
Conduc-e
Conducimos
Conduc-ís
Conduc-en

Nacer: Doğmak

Nazco
Nac-es
Nac-e
Nac-emos
Nac-éis
Nac-en

Aynı kurala göre çekilen diğer fiiller:
Aparecer, Desconocer, Obedecer, Ofrecer, Parecer, Reconocer, Deducir, İntroducir, Producir, Traducir

2.8. İki Seslinin Yan Yana Gelmesinden Doğan “y”

Huir: Kaçmak
Huyo
Huyes
Huye
Huimos
Huís
Huyen

Concluir: Sonuçlandırmak, tamamlamak
Concluyo
Concluyes
Concluye
Concluimos
Concluís
Concluyen

İnfluir: Etkilemek
İnfluyo
İnfluyes
İnfluye
İnfluimos
İnfluís
İnfluyen

Geniş zamanı, geçmişte yapılmaya başlanan ve halen yapılmaya devam edilen şeyleri dile getirmek için kullanırken yanında zamanı belirten yardımcılara ihtiyaç duyabiliriz. Onlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

A veces: Bazen
Frecuentamente: Sık Sık
Siempre: Her zaman
Casi Siempre: Neredeyse Her zaman
Nunca: Hiçbir Zaman
Casi nunca: Neredeyse hiç
Cada hora: Her saat
Cada mes: Her ay
Cada año: Her yıl
Los domingos: Pazar günleri
Los fines de semana: Hafta sonları
Todos los dias: Her gün
Todas las noches: Her gece
Todos los veranos: Her yaz
Una vez a la semana: Haftada bir kez
Por la noche: Geceleyin
Por la mañana: Sabahleyin
Desde enero: Ocaktan beri
Desde 1998: 1998’den beri
Desde hace tres dias: Üç günden beri
Desde hace un mes: Bir aydan beri
Desde hace mucho tiempo: Uzun zamandan beri
Desde el año pasado: Geçen yıldan beri
Desde que era pequeño: Küçüklüğümden beri
Desde hace unos cinco años: Yaklaşık beş yıl öncesinden beri
Desde que tenia diez años: On yaşımdan beri

Cümle içinde kullanımları:

Casi cada día voy al centro comercial: Neredeyse her gün AVM’ye gidiyorum.

Nunca te olvido: Seni asla unutmam.

Te veo cada día en el parque: Seni her gün parkta görüyorum.

Vuelvo a casa tarde por la noche: Gece eve geç dönüyorum.

Duermo siete horas todos los días: Her gün yedi saat uyuyorum.

Juego al golf los fines de semana: Hafta sonları golf oynuyorum.

Vivimos en esta casa desde abril: Nisan’dan beri bu evde yaşıyoruz.

Estudio español desde hace cuatro años: Dört yıldan beri İspanyolca çalışıyorum.

Conozco a Eleni desde 2005: Eleni’yi 2005’ten beri tanıyorum.

No veo a Maria desde hace mucho tiempo: Maria’yı uzun zamandan beri görmüyorum.

What do you think?

22 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply
 1. gerçekten çok beğendim konu anlatımınızı bu kadar iyi anlatan başka kaynak görmedim lütfen paylaşımlarınıza devam edin 😉

 2. Hocam selamlar,
  çekimde 1. ve 2. çoğul yanlış yazılmış sanıyorum.

  nosotros/as repetimos
  vosotros/as repetís

  Repit-o
  Repit-es
  Repit-e
  Repit-imos*
  Repit-ís*
  Repit-en

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Loading…

0

Etapas del Teatro Español de Posguerra

Sıfatlar – Los Adjetivos